شیر Amplifier فستو

شیر Amplifier فستو، که دارای سری های VE و VK می باشد، وظیفه افزایش فشار ورودی را بر عهده دارد. شیرهای منطقی شیرهایی می باشند که برای ایجاد یک منطق خاص در مدار پنوماتیک طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.