شیر منطقی NOT فستو

شیرNOT فستو، منطق NOT پنوماتیکی را ایجاد می نماید، یعنی هنگامی خروجی وجود دارد که ورودی آن پر فشار نباشد. شیرهای منطقی شیرهایی می باشند که برای ایجاد یک منطق خاص در مدار پنوماتیک طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.