کانتر CCES فستو

شمارنده یا کانتر، یکی از اجزا واحدهای اتوماسیون می باشد که علاوه بر شمردن محصولات تولید شده، می تواند در روند یک اتوماسیون نیز مورد استفاده قرار گیرد.