شیر چک ولو VBNF فستو

شیر چک ولو VBNF فستو ( شیر یک طرفه VBNF فستو ) ، از چک ولو های ساده بوده که با توجه به اندازه کوچک و قیمت رقابتی، بدون نشتی می باشند و افت فشار کمی را نیز در سیستم ایجاد می نمایند.