پوزیشنر CMSX فستو

اتوماسیون فرآیند یکی از جدیدترین شاخه های صنعت در فستو می باشد که بر روی عبور سیالات و کنترل آن تمرکز دارد. گاه نیاز است تا موقعیت یک شیر پروسسی مانند شیر پروانه ای یا توپی با دقت بالا تعیین گردد، در این هنگام یا بایست از سنسور باکس های آنالوگ به همراه یک شیر تناسبی و یک کنترلر استفاده نمود و یا می توان به سادگی از یک پوزیشنر که شامل تمامی آیتم های گفته شده می باشد، استفاده نمود تا در سرمایه و وقت صرفه جویی گردد.