شیر تناسبی VPCF فستو

شیر تناسبی VPCF فستو (شیر الکتریکی VPCF فستو) ، از شیرهای تناسبی جدید فستو بوده که با توجه به کاربرد آن بیشتر به یک کنترل کننده جریان تناسبی (Proportional Flow Control Valve) می ماند.