شیر استاندارد NVF3 فستو

شیر استاندارد NVF3 فستو ، از سری شیرهایی با استاندارد NAMUR می باشند که بی واسطه بر روی عملگر، به ویژه عملگرهای دورانی نشسته و نیازی به شلنگ و یا رابط ندارند.