سیلندر رادلس (بدون شفت) SLM فستو

سیلندرهای پنوماتیک بدون شفت، یکی از مطمئن ترین تجهیزات فستو، برای کم کردن فضای مورد نیاز برای سیلندرهای بادی می باشد.