سیلندر رادلس (بدون شفت) SLG فستو

سیلندرهای پنوماتیک بدون شفت، یکی از مطمئن ترین تجهیزات فستو، برای کم کردن فضای مورد نیاز برای سیلندرهای می باشد.