سنسور باکس SRBC/E/G فستو

اتوماسیون فرآیند یکی از جدیدترین شاخه های صنعت در فستو می باشد که بر روی عبور سیالات و کنترل آن تمرکز دارد. در عملگرهای خطی امکان نصب سنسورهای مختلف وجود دارد ولی به دلیل استفاده از عملگرهای دروانی، نقش سنسورها را سنسورباکس ایفا می کند. سنسور باکس، محفظه ای است بر روی عملگر دورانی نصب شده و علاوه بر اعلام موقعیت به صورت الکتریکال، به صورت چشمی نیز موقعیت را به اپراتور نشان می دهد.