سنسور باکس SRAP فستو

اتوماسیون فرآیند یکی از جدیدترین شاخه های صنعت در فستو می باشد که بر روی عبور سیالات و کنترل آن تمرکز دارد. در عملگرهای خطی امکان نصب سنسورهای مختلف وجود دارد ولی به دلیل استفاده از عملگرهای دروانی، نقش سنسورها را سنسورباکس ایفا می کند. سنسور باکس، محفظه ای است بر روی عملگر دورانی نصب شده و علاوه بر اعلام موقعیت به صورت الکتریکال، به صورت چشمی نیز موقعیت را به اپراتور نشان می دهد.