شیر تخلیه سریع VBQF فستو

شیرهای پنوماتیکی، تجهیزاتی برای به حرکت درآوردن عملگرهای خطی و یا دورانی بوده که با توجه به تنوع و نحوه قرار گیری در مدار و نوع تحریک، انواع حرکت های پیچیده و دلخواه را ایجاد می نمایند. شیر تخلیه سریع VBQF فستو، تجهیزاتی برای افزایش 20% سرعت عملگرها می باشند.