کانتر PZV فستو

شمارنده PZV فستو (کانتر PZV فستو) ، که با فشار پنوماتیکی تحریک می شوند، دارای انواع مختلفی می باشد. برخی برای ارسال سیگنال و برخی نیز برای شمارش به کار می روند.