واحد مراقبت WA فستو

شیر تخلیه آب فستو، تجهیزات مناسب و مقرون به صرفه جهت تخلیه آب جمع شده در مخزن و یا تله های آب گیر، بدون اتلاف هوای فشرده می باشد.