فلو کنترل GRLA/Z فستو

کنترل کننده جریان و یا فلو کنترل، تجهیزاتی برای تنظیم و کنترل سرعت عملگرها می باشند. فلوکنترل های GRLA یا سرجکی، تجهیزاتی بوده که جهت کنترل سرعت بر روی سیلندر نصب شده و سرعت آن را به سرعت دلخواه می رسانند.