فلو کنترل GR/O فستو

کنترل کننده جریان و یا فلو کنترل، تجهیزاتی برای تنظیم و کنترل سرعت عملگرها می باشند. فلوکنترل های سری GR فستو، تجهیزاتی جهت کنترل سرعت می باشند، این مدل فلوکنترل ها که دارای یک چک ولو برای مسیر برگشت می باشند و به One Way Flow Control معروف هستند.