شیر پنوماتیکی VUWG فستو

شیرهای راه دهنده پنوماتیکی، تجهیزاتی برای به حرکت درآوردن عملگرهای خطی و یا دورانی بوده که با توجه به تنوع و نحوه قرار گیری در مدار و نوع تحریک، انواع حرکت های پیچیده و دلخواه را ایجاد می نمایند. شیرهای پنوماتیکی سری VUWG  فستو، از شیرهای جدید فستو می باشند که دارای تنوع وسیعی در نوع تحرک پنوماتیکی می باشند.