شیر پنوماتیکی Tiger فستو

شیرهای دستی یا مکانیکی همواره از تجهیزات اصلی سیستم های پنوماتیکی بوده اند. شیرهای پنوماتیک سری TIGER فستو، از شیرهای قدیمی فستو می باشند که دارای تنوع وسیعی در نوع تحرک پنوماتیکی می باشند.