شیر پدالی F فستو

شیرهای دستی یا مکانیکی همواره از تجهیزات اصلی سیستم های پنوماتیکی بوده اند. شیرهای پدالی سری F فستو، شیرهای پدالی بوده که توسط پا تحریک شده و برای صنایع و نقاطی کاربرد دارد که کاربر یا اپراتور بایستی با پا فرمان را صادر نماید.