شیر منطقی OR فستو

شیر OR فستو، منطق OR پنوماتیکی را ایجاد می نماید، یعنی هنگامی خروجی وجود دارد که دست کمی یکی از  دو ورودی آن پر فشار باشد. شیرهای منطقی شیرهایی می باشند که برای ایجاد یک منطق خاص در مدار پنوماتیک طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.