شیر منطقی AND فستو

شیر منطقی AND فستو (شیر پنوماتیک AND فستو) ، منطق AND پنوماتیکی را ایجاد می نماید، یعنی هنگامی خروجی وجود دارد که دو ورودی آن پر فشار باشند. شیرهای منطقی شیرهایی می باشند که برای ایجاد یک منطق خاص در مدار پنوماتیک طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند.