شیر تناسبی VPWP فستو

شیر تناسبی VPWP فستو (شیر الکتریکیVPWP فستو)، از شیرهای تناسبی جدید بوده که دارای راندمانی بالا می باشد و قادر است تا عملگرهای پنوماتیکی را با دقتی کمتر از 1 میلیمتر (با توجه به تجهیزات اندازه گیری و سیستم کنترلی) کنترل نماید.