شیر ترمینالی VTUG فستو

شیر ترمینالی VTUG فستو، در حقیقت شیرهای VUVG می باشند که توسط یک پایه مشترک در یک نقطه متمرکز شده اند. عدم پراکندگی شیرها، کاهش اتصالات مورد نیاز، آسانی در نصب و عیب یابی از ویژگی قرارگیری شیرهای منفرد در یک پایه و تبدیل به یک شیر ترمینالی ابتدایی می باشد.