شیر ترمینالی VTUB فستو

شیر ترمینالی VTUB فستو، دارای بدنه ای پلیمری می باشند که موجب شده قیمت آن بسیار رقابتی گردد. این بدنه، دارای مقاومت پایینی برای محیط های خشن می باشد.