شیر استاندارد VSPA فستو

شیر استاندارد VSPA فستو، از شیرهای مناسب برای شیرهای ترمینالی VTIA می باشد و مطابق با استاندارد ISO-15407-1.