شیر استاندارد VMPA فستو

شیر استاندارد VMPA فستو، از شیرهای مناسب برای شیرهای ترمینالی MPA می باشد.