سیلندر کورس کوتاه ADVU فستو

سیلندرهای سری ADVU از سری سیلندرهای فشرده فستو می باشد، که داری بدنه ای کوچکتر از سیلندرهای استاندارد است.