سیلندر کورس کوتاه ADVC فستو

سیلندرهای سری ADVC از سری سیلندرهای طول کورس کوتاه فستو می باشد.