سیلندر کورس کوتاه ADN فستو

سیلندرهای سری ADN از سری سیلندرهای فشرده فستو می باشد، که داری بدنه ای کوچکتر از سیلندرهای استاندارد است.