سیلندر چند موقعیته Multi-Position فستو

سیلندرهای سری ADNM فستو، از سری سیلندرهایی می باشند که قادرند در چند نقطه خاص توقف داشته باشند.