سیلندر ماهیچه ای Muscle فستو

سیلندرهای ماهیچه ای و یا سیلندرهای دمشی، نوعی از سیلندرهای یک طرفه بوده که با توجه به سایز و طول کورس کوتاه، نیروهای بسیار زیادی را اعمال می نمایند.