سیلندر تاندم Tandem فستو

استفاده از سیلندرهای تاندم، در مکان هایی رخ می دهد که علاوه بر نیاز به نیروی بالا، امکان استفاده از سیلندرهایی با قطر پیستون بالا وجود نداشته باشد.