سیلندر رادلس (بدون شفت) DGC/K فستو

سیلندرهای پنوماتیک بدون شفت، یکی از مطمن ترین تجهیزات فستو، برای کم کردن فضای مورد نیاز برای سیلندرهای می باشد.