سیلندر با راهنما Guided فستو

سیلندرهای دارای راهنما یا گایدد فستو، سیلندرهایی می باشند که برای تحمل بار جانبی طراحی و توسعه یافته اند.