سوئیچینگ سریع MH فستو

شیر برقی MH فستو (سوئیچینگ سریع MH فستو) دارای دبی های بسیار کم اما تعداد سوییچ بسیار بالا می باشند. این شیرها با نام شیرهای Fast Switch نیز شناخته می شوند.