تایمر PZVT فستو

تایمر و یا زمان سنج، یکی از بخش های مهم هر اتوماسیونی می باشند. تایمر PZTV فستو، از سری تایمرهای مکانیکی بوده که با توجه به مدت زمان اندازه گیری به مدل های متفاوتی تقسیم بندی می گردد.