فستو تجهیزات متفاوت و متنوعی را برای اتوماسیون فرآیند در صنعت تهیه کرده و در تمامی مراحل مهندسی و بهره برداری در کنار شما قرار دارد. تجهیزات اتوماسیون فرآیند شامل، قطعات منفرد مانند شیرهای فرآیندی، عملگرها، شیرها تجهیزات الکتریکی و سیستم های آماده نصب مانند تابلوها کنترلی و کنترلرهای سیستم می باشد.