مفاهیم پایه‌ای در جدول اطلاعات شیرهای پنوماتیک

شیر پنوماتیک

در زیر برخی از اصطلاحات به کار رفته در دیتاشیت شیرهای الکتریکی، دستی و مکانیکی آورده شده است. در جدول اطلاعات فنی شیرها، تمامی این موارد ذکر نشده و تنها در صورت نیاز و وجود، به آن‌ها اشاره می­گردد.

موقعیت نصب (Assembly position): بیانگر جهت نصب استاندارد (نصب به افق) شیر می­باشد.

نیروی تحریک (Actuation force): بیانگر نیروی مورد نیاز برای تحریک شیر، می­باشد (در شیرهای تحریک دستی یا مکانیکی).

گشتاور تحریک (Actuation torque): بیانگر گشتاور مورد نیاز برای تحریک شیر، می­باشد (در شیرهای تحریک دستی یا مکانیک که تحرکی شیر با پیچش اهرم یا دسته اهرم، ممکن می­شود).

دمای محیط کاری (Ambient temperature): بیانگر بازه دمایی مناسب محیط برای شیر می­باشد.

مجوز (Authorization): بیانگر استانداردهای مهم جهانی اخذ شده برای تجهیز مورد نظر می­باشد.

مقدار b (b value): بیانگر مقدار نسب بحرانی b (مقدار نسبت بحرانی b، نسبت بحرانی فشار خروجی به ورودی می­باشد که در صورت رسیدن شیر به این نسبت،کاهش فشار خروجی، اثر افزایشی بر روی دبی نخواهد داشت و شیر در بیشترین دبی عبوری ممکن خود قرار دارد).

بخش صادر کننده گواهینامه (Certificate issuing department): بیانگر سازمان و استاندارد ناظر و صادر کننده گواهی آزمایشات انجام شده، می­باشد.

داده ­های مشخصه سیم پیچ (Characteristic coil data): بیانگر مشخصات کاری سلونویید شیر می­باشد (ولتاژ کاری و …)

انطباق با استاندار (Conforms to standard): بیانگر نام و کد استانداردی که ابعاد بدنه شیر و … بر اساس آن می­باشد.

کلاس مقاومت به خوردگی شیمیایی CRC (Corrosion resistance classification CRC): بیانگر مقدار مقاومت تجهیز به خوردگی شیمایی (طبق استاندارد فستو 0 بدون مقاومت، 1 مقاومت کم، 2 مقاومت متوسط و 3 مقاوت زیاد) می­باشد.

مقدار C (C value): بیانگر بیشترین مقدار دبی جرمی عبوری برای نسبت فشارهایی پایین تر از نسبت بحرانی فشار می­باشد.

طراحی ساختمان (Design Structure): بیانگر نوع ساختمان شیر برای قطع و وصل دهانه‌های ورودی و خروجی می‌باشد(نشستی-Poppet seat-، اسپولی یا کشویی –Piston slide-).

چرخه کاری (Duty cycle): بیانگر نصب زمان روشن بودن به کل چرخه کاری می­باشد (100% به معنی امکان تحریک مدام شیر-سلونویید شیر- می‌باشد).

شیر پنوماتیک

اتصال الکتریکی (Electrical connection): بیانگر نوع اتصال شیر به تحریک کننده الکتریکی می­باشد.

تابع هوای تخلیه (Exhaust-air function): بیانگر امکان نصب شیر گلویی (throttle valve) در دهانه تخلیه می‌باشد.

جهت جریان (Flow direction): بیانگر جهت عبوری هوای فشرده از شیر می­باشد (مطابق نماد شیر-non reversible-، امکان عبور سیال در تمام جهات دلخواه-reversible-).

رهایی از همپوشانی (Freedom from overlap): بیانگر وجود همپوشانی در شیر می­باشد.

فاصله ترمینالی (Grid dimension): بیانگر فاصله مرکز یا مرکز شیرها در حالت قرارگیری بر روی زیر شیری می­باشد.

دستور العمل استفاده (Instruction for use): بیانگر الزمات و دستورالعمل­های استفاده از شیر می­باشد.

کد استاندارد ISO (ISO code): بیانگر استاندارد بودن نشیمنگاه شیر، بر طبق کد ISO  ذکر شده، می­باشد.

محدوده فرکانسی (Limit frequency): بیانگر بیشترین فرکانس کاری مجاز شیر می­باشد.

تحریک دستی (Manual override): بیانگر امکان تحریک دستی شیر می­باشد (بدون امکان تحریک-none-، تحریک دستی-non-detenting-، تحریک دستی به همراه بازداشت یا ضامن-detenting -).

جنس مواد پوشش (Material cover): بیانگر جنس مواد به کار رفته به عنوان پوشش شیر، می­باشد.

نکته‌ای در مورد مواد به کار رفته در شیر (Material note): بیانگر نکات ویژه و استاندارهای رعایت شده در انتخاب مواد سازنده شیر می­باشد (RoHS مطابق با استاندارد اتحادیه اروپا در مورد عدم استفاده از مواد خطرناک و یا PWIS مناسب برای اتاق رنگ و …).

جنس بدنه (Material housing): بیانگر جنس مواد تشکیل دهنده بدنه شیر، می­باشد.

جنس محرک (Material lever): بیانگر جنس اهرم تحریک شیر (شیر تحریک دستی)، می­باشد.

جنس اسپول (Material piston slide): بیانگر جنس مواد تشکیل دهنده اسپول شیر می­باشد.

جنس آب بند (Material seals): بیانگر جنس مواد آب بند به کار رفته در شیر می­باشد.

جنس پیچ‌ها (Material screws): بیانگر جنس مواد تشکیل دهنده، پیچ­های به کار رفته در شیر می­باشد.

بیشترین نیروی اعمالی بر محرک (Max. force on actuator): بیانگر بیشترین نیروی اعمالی مجاز بر قسمت تحریک کننده شیر، می­باشد (در شیرهای تحریک دستی یا مکانیکی).

بیشترین زمان پالس آزمایشی منفی با منطق 1 (Max. negative pulse with logic 1): بیانگر بیشترین زمان پالس آزمایشی منفی اعمال شده به شیر می­باشد.

بیشترین زمان پالس آزمایشی مثبت با منطق 0 (Max. positive pulse with logic 0): بیانگر بیشترین زمان پالس آزمایشی مثبت اعمال شده به شیر می­باشد.

بیشترین فرکانس انتقالی (Max. switching frequency): بیانگر بیشترین تعداد تغییر موقعیت شیر در یک ثانیه می­باشد (و به صورت فرکانس Hz نمایش داده می­شود).

بیشترین نیروی عرض اعمالی بر محرک (Max transverse force on actuator): بیانگر بیشترین نیروی اعمالی عرضی مجاز بر قسمت تحریک کننده شیر، می­باشد (در شیرهای تحریک دستی یا مکانیکی).

دمای سیال (Medium temperature): بیانگر بازه دمایی مناسب برای سیال عبوری از شیر می­باشد.

نوع نصب (Mounting type): بیانگر نحوه نصب شیر (بر روی زیرشیری و یا مستقل-در طول خط-) می­باشد.

اندازه نامی (Nominal Size): بیانگر اندازه قطر نامی مقطع دهانه‌های ورودی و خروجی شیر می‌باشد.

نکته در مورد سیال عامل و سیال راهنما یا پیلوت (Note on operating and pilot medium): بیانگر الزامات مورد نیاز برای سیال عبوری از شیر و یا سیال ورودی به عنوان راهنما می­باشد.

سیال عامل (Operating medium): بیانگر نوع و استانداردهای لازم برای سیال عبوری از شیر می­باشد.

فشار کاری (Operating Pressure): بیانگر بازه فشاری می‌باشد که در آن محدود شیر به طور کامل و درست کار کرده و فشارهای خارج از این بازه، موجب عدم کارکرد صحیح و یا تخریب شیر می‌گردد.

ولتاژ کاری (Operating voltage range): بیانگر بازه و نوع ولتاژ کاری شیر، می­باشد.

همپوشانی (Overlap): بیانگر نوع همپوشانی اسپول شیر می­باشد (همپوشانی مثبت-positive overlap و یا overlap-، همپوشانی صفر یا خنثا-zero overlap و یا zero lap- و همپوشانی منفی-negative overlap و یا underlap-).

انحراف مجاز ولتاژ (Permissible voltage fluctuation): بیانگر میزان افزایش یا کاهش ولتاژ کاری از ولتاژ ذکر شده برای سلونویید به صورت % که در آن بازه شیر به درستی کارکرده و ایجاد خرابی نمی‎کند، می­باشد.

دهانه هوای راهنما یا پیلوت 110 (Pilot air port 110): بیانگر سایز دهانه راهنما یا پیلوت 110 می­باشد (ویژه شیرهای 2/3 که امکان تعویض تابع آن­ها از حالت خنثا بسته، به حالت خنثا باز، مقدور باشد، دهانه 110، دهانه 10 حالت تغییر یافته است).

دهانه هوای راهنما یا پیلوت 12 (Pilot air port 12): بیانگر سایز دهانه راهنما یا پیلوت 12 می­باشد.

دهانه هوای راهنما یا پیلوت 14 (Pilot air port 14): بیانگر سایز دهانه راهنما یا پیلوت 14 می­باشد.

مفهیم شیرهای پنوماتیک

تامین هوای پیلوت یا راهنما (Pilot air supply): بیانگر نوع پیلوت یا راهنما استفاده شده برای تحریک شیر می‌باشد (داخلی-internal- و یا خارجی-external-).

دهانه تخلیه راهنما 82 (Pilot exhaust port 82): بیانگر سایز دهانه تخلیه راهنما یا پیلوت 12 می‌باشد (جهت بستن اتصال و یا صدا خفه کن).

دهانه تخلیه راهنما 84 (Pilot exhaust port 84): بیانگر سایز دهانه تخلیه راهنما یا پیلوت 14 می‌باشد (جهت بستن اتصال و یا صدا خفه کن).

سیال راهنما یا پیلوت (Pilot medium): بیانگر نوع و استاندارهای لازم برای سیال راهنما یا پیلوت شیر می­باشد.

فشار راهنما (Pilot pressure): بیانگر بازه فشار مورد نیاز برای خط راهنما یا پیلوت می­باشد.

اتصال پنوماتیکی دهانه 1 (Pneumatic connection, port 1): بیانگر سایز اتصال دهانه 1 شیر، می­باشد.

اتصال پنوماتیکی دهانه 11 (Pneumatic connection, port 11): بیانگر سایز اتصال دهانه 11 شیر، می­باشد (ویژه شیرهای 2/3 که امکان تعویض تابع آن­ها از حالت خنثا بسته، به حالت خنثی باز، مقدور باشد، دهانه 11، دهانه 1 حالت تغییر یافته است).

اتصال پنوماتیکی دهانه 2 (Pneumatic connection, port 2): بیانگر سایز اتصال دهانه 2 شیر، می­باشد.

اتصال پنوماتیکی دهانه 3 (Pneumatic connection, port 3): بیانگر سایز اتصال دهانه 3 شیر، می­باشد.

اتصال پنوماتیکی دهانه 33 (Pneumatic connection, port 33): بیانگر سایز اتصال دهانه 33 شیر، می­باشد (ویژه شیرهای 2/3 که امکان تعویض تابع آن­ها از حالت خنثا بسته، به حالت خنثا باز، مقدور باشد، دهانه 33، دهانه 3 حالت تغییر یافته است).

اتصال پنوماتیکی دهانه 4 (Pneumatic connection, port 4): بیانگر سایز اتصال دهانه 4 شیر، می­باشد.

اتصال پنوماتیکی دهانه 5 (Pneumatic connection, port 5): بیانگر سایز اتصال دهانه 5 شیر، می­باشد.

محافظ  قطبیت (Polarity protection): بیانگر ایمنی سیستم الکتریکال شیر برای اتصال معکوس جریان الکتریسته، می­باشد.

وزن محصول (Product weight): بیانگر وزن تجهیز می­باشد.

کلاس محافظت (Protection Class): بیانگر میزان محافظت تجیهز در مقابل گرد و خاک و رطوبت بر اساس استاندارد IP می‌باشد.

نوع آب بند (Sealing Principle): بیانگر نوع آب بند به کار رفته در شیر از نظر نرمی و خشکی جنس آب بند می­باشد.

دستور العمل ایمنی (Safety instruction): بیانگر ملاحظات ایمنی در نظر گرفته برای هنگام خرابی و یا قطع جریان برق و … می­باشد.

نشانگر وضعیت (Signal status display): بیانگر وجود نشاگری که وضعیت شیر (تحریک شده و یا تحریک نشده) را نشان می­دهد، می­باشد.

دبی نامی استاندارد (Standard Nominal Flow Rate): بیانگر مقدار دبی عبوری هوا از تجهیز در اختلاف فشار یک بار (p1=6 bar, p2=5 bar) می‌باشد، باید توجه داشت که حجم دبی عبوری در حالت بدون فشار (p=0 bar و یا pabs=1 bar) محاسبه شده و واحد آن لیتر بر دقیقه (l/min) می­باشد.

تخلیه هوای اُریفیس تحریک (Scavenging orifice connection): بیانگر نوع تخلیه هوای راهنما یا پیلوت تحریک شیر می­باشد (بدون مسیر درون شیر و از انتهای هسته راهنما-non-ducted- و یا از درون شیر و دهانه‌های تخلیه-ducted-).

 

شیرهای پنوماتیک

مقاومت در برابر تکانه (Shock resistance): بیانگر مقاومت تجهیز در برابر تکانه و کارکرد صحیح آن بر طبق استاندارد ذکر شده، می­باشد.

مقدار آلودگی صوتی (Sound pressure level): بیانگر مقدار صدای تولید شده توسط شیر در واحد دسی­بل (dB)، می­باشد.

دمای انبارش (Storage temperature): بیانگر بازه دمایی مناسب برای نگهداری از شیر خارج از خط تولید می­باشد.

نشانگر موقعیت شیر (Switching position indicator): بیانگر وجود نشانگر در شیر برای نشان دادن موقعیت شیر، می­باشد.

زمان انتقال قطع (Switching time off): بیانگر فاصله زمانی میان دریافت سیگنال قطع تا برگشت شیر به موضع قبلی می­باشد.

زمان انتقال وصل (Switching time on): بیانگر فاصله زمانی میان دریافت سیگنال وصل تا رسیدن شیر به موضع تحریک می­باشد.

زمان معکوس شدن موقعیت (Switching time reversal): بیانگر زمان تغییر موقعیت شیر از موقعیت تحریک به موقعیت تحریک دومی (به طور معمول در شیرهای 3/5) می­باشد.

نوع تحریک (Type of actuation): بیانگر نوع تحریک، مانند الکتریکال یا پنوماتیکی است. برای مشاهده این دسته از محصولات میتوانید شیرهای برقی فستو و شیرهای پنوماتیک فستو را مشاهده نمایید.

نوع راهنما یا پیلوت (Type of pilot): بیانگر استفاده شیر از پیلوت یا راهنما برای تحریک شیر می­باشد (دارای پیلوت-piloted-، بدون پیلوت و مستقیم-direct-)

نوع بازگشت (Type of reset): بیانگر نوع بازگشت اسپول یا نشمینگاه­ها در شیرهای یک سر تحریک می­باشد (فنر مکانیکی-mechanical spring- و یا فنر هوایی –air spring-).

تابع شیر (Valve Function): نشانگر نوع کارکرد شیر، تعداد وضعیت‌ها و تعداد دهانه‌ها و همچنین بیانگر وضعیت خنثای  شیر، یک سر بوبین یا یک سر تحریک (monostable) و یا دو سر بوبین یا دو سر تحریک و یا شیر حافظه (bistable)، می­باشد.

نشانگر موقعیت حالت خنثای شیر (Valve position identification): بیانگر موقعیت شیر در حالت بدون تحریک یا پیش فرض تولید شده می­باشد (به طور معمول با یک برچسب بر روی شیر و یا ترسیم نماد شیر بر روی پلاک نصب شده بر روی شیر، نشان داده می­شود).

اندازه شیر یا پهنا (Valve Size-Width): بیانگر عرض شیر به میلی‌متر می­باشد.

مقاومت در برابر ارتعاش (Vibration resistance): بیانگر مقاومت تجهیز در برابر ارتعاش و کارکرد صحیح آن بر طبق استاندارد ذکر شده، می­باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *