شیرهای وکیوم    وکیوم وکیوم به حالتی از گاز گفته می شود که فشار آن از فشار اتمسفر زمین در سطح دریا کمتر باشد. در حالت کلی، فشار در پنوماتیک با فشار مثبت یا فشار گیج ( متناسب با فشار محیط) مشخص می شود. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که وکیوم، همواره با یک مقدار منفی بیان می گردد ( اندازه گیری مقدار منفی آن از فشار محیط). واحدهای به کار رفته معمولن بار یا میلی بار می باشد (1 bar = 1000 mba...

چه نکاتی بایستی در هنگام استفاده از تجهیزات فستو مورد توجه قرار گیرد؟ استانداردهای صنعت پنوماتیک آماده سازی هوای فشرده شرایط کاری شیرهای پنوماتیک نام گذاری دهانه های تجهیزات پنوماتیک شرایط کاری عملگرهای پنوماتیک مصرف هوای فشرده ATEX EC HACCP این موارد نکاتی می باشند که در هنگام استفاده از تجهیزات پنوماتیکی بایستی مد نظر قرار گیرد. این نکات نه تنها باعث می شود که سیستم های پنوماتیکی بدو...