جدول IP

جدول IP، استانداردی است که محافظت تجهیزات مختلف در برابر نفوذ آب و غبار (دو عامل مهم آسیب های محیطی) را مورد بررسی قرار می دهد. در برخی از کاربردها، درجه IP که همان میزان محافظت (Ingress Protection) است، بسیار مهم می شود.

عدد نخست بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و البته اجسام جامد است و عدد دوم، بیانگر میزان مقاومت در برابر نفوذ آب می باشد.

IP TABLE:

 

Second digit:

Ingress of liquids

First digit:

Ingress of solid objects

 
No protection No protection No protection No protection ۰
Protected against vertically falling drops of

water or condensation.

Protected against solid objects over 50mm

e.g. hands, large tools.

۱
Protected against falling drops of water, if

the case is disposed up to 15 from vertical.

Protected against solid objects over 12.5mm

e.g. hands, large tools.

۲
Protected against sprays of water from any

direction, even if the case is disposed up to

۶۰from vertical.

Protected against solid objects over 2.5mm

e.g. wire, small tools.

۳
Protected against splash water from any

direction.

Protected against solid objects over 1.0mm

e.g. wires.

۴
Protected against low pressure water jets

from any direction. Limited ingress

permitted.

Limited protections against dust ingress.

(no harmful deposit)

۵
Protected against high pressure water jets

from any direction. Limited ingress

permitted.

Totally protected against dust ingress. ۶
Protected against short periods of immersion

in water

N/A ۷
Protected against long, durable periods of

immersion in water.

N/A ۸

 

جدول IP:

 

عدد دوم:

نفوذ پذیری مایعات

عدد اول:

نفوذ پذیری اجسام جامد

 
بدون محافظت بدون محافظت ۰
محافظت در برابر افتادن عمودی قطرههای آب و یا قطرههای حاصل از میعان محافظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از  ۵۰mm، مانند دست و ابزار بزرگ ۱
محافظت در برابر افتادن قطرات آب به صورت عمودی تا زاویه ۱۵ درجه محافظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از  ۱۲.۵ mm، مانند انگشت و ابزار بزرگ ۲
محافظت در برابر اسپری آب تا زاویه ۶۰ درجه

 

محافظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از  ۲.۵ mm، مانند سیم و ابزار کوچک ۳
محافظت در برابر ریختن آب از هر جهتی محافظت در برابر اجسام جامد بزرگتر از  ۱.۰mm، مانند سیم ۴
محافظت در برابر جت آب فشار ضعیف از هر جهتی. نفوذ کم مجاز است.

 

محافظت محدود در برابر نقوذ گرد و غبار (باقیماندن گرد و غبار بی ضرر است) ۵
محافظت در برابر جت آب فشار قوی از هر جهتی.

نقوذ کم مجاز است.

محافظت کامل در برابر نفوذ گرد و غبار ۶
محافظت در برابر افتادن در آب در یک بازه زمانی کوتاه. وجود ندارد ۷
محافظت در برابر افتادن در آب در یک بازه زمانی بلند و یا به طور دایمی. وجود ندارد ۸
محاظت در برابر جت بخا رآب با فشار قوی و دمای

۶۰ و ۹۰ درجه ،۳۰ ، بالا در زوایای

 

۹k